LOGO WHITE

טופס אישור קפיצה

השימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק שייך לסוג של פעילויות ספורט/פנאי, הכרוכות בסיכון טבעי למשתתף בפעילות ולפיכך הוא מותנה בקיום ההוראות הבאות, שנועדו לשמור על ביטחונך ובריאותך:

 

 1. חובה לצפות בסרטון הדרכה המוקרן בתחילת טופס זה.
 2. קיום הוראות הבטיחות והשימוש הנמצאות על גבי השילוט בפארק.
 3. הישמעות להוראות הבטיחות של צוות iJump.
 4. בהצהרתי כי אני בריא, ולא סובל ממצב רפואי העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות במתקנים ו/או בטרמפולינות ו/או בפארק ואינני בהיריון
 5. בקריאת טופס אישור קפיצה זה ובמתן הסכמתי (ככל שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, במתן הסכמתי בשם ילדי הקטין) לתנאיו בחתימה.

הצהרה ואישור המשתתף

 

 1. אני מבין ומסכים שהשימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק שייך לסוג של פעילויות ספורט/פנאי, הכרוכות בסיכון טבעי למשתתף בפעילות, שלא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות, לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות ואף מוות, ובכלל זה כתוצאה מנפילה, החלקה, מעידה או פגיעה.

 

 1. אני מבין כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקנים ובטרמפולינות בפארק.  

 

 1. הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות בפארק כוללים (הרשימה שלהלן אינה ממצה את כלל הסיכונים): חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מסלטות או ממגע עם משתתף אחר, פגיעה בעמוד השדרה ואף מוות, ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש טבעי ורגיל או משימוש לקוי כלשהו במתקנים ו/או בטרמפולינות על ידי כל אדם.

 

 1. אני מבין את הסיכון שיש בכך ומתחייב לפיכך שלא לנסות לבצע שום תרגיל ו/או קפיצה מסובכת ובמיוחד סלטות (גלגולים), מבלי שיש לי ניסיון וידע מוקדם בביצועם.

 

 1. אני מבין ומקבל על עצמי את הסכנות, בין ידועות ובין לא ידועות, של פגיעות, אובדן או נזק, העשויים להתרחש בפארק, והכל מתוך בחירה ומרצוני החופשי להשתתף בפעילות בפארק, ובידיעה והבנה כי אני מסתכן מרצון.  

הנחיות כלליות בדבר שימוש במתקני הפארק

 1. אני מתחייב לרענן את זכרוני ולצפות בסרט ההדרכה בכל מועד בו אבקר בפארק ובטרם אתחיל את פעילותי בפארק. כמו כן, הנני מתחייב לקיים את כללי iJump.
 2. iJump תהיה רשאית למנוע את כניסתי ו/או להוציא אותי, על פי שיקול דעתה. במקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה ו/או מחדל של iJump, יושב לי מלוא הסכום ששילמתי עבור הכרטיס, ככל ששילמתי עבורו מראש, או תינתן לי אפשרות לבקר בפארק במועד אחר.
 3. ידוע לי, כי השימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות בפארק תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסור בהחלט.
 4. ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור על הכנסת אוכל, שתייה תיקים עגלות נשקים ובעלי חיים .

כללי

1.בגיר, שהינו מעל גיל 18 רשאי לחתום על אישור הקפיצה.

2.קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו על אישור הקפיצה.

 

3.אישור קפיצה, שנחתם אלקטרונית, יהיה תקף במשך שנה מיום חתימתו, אולם iJump לפי שיקול דעתה עשויה לבקשך לחדש את חתימתך על אישור הקפיצה גם בטרם חלוף שנה. 

אישור קפיצה שנחתם ידנית, יהיה תקף לשימוש חד פעמי במועד הביקור בפארק בלבד.

 1. על אישור קפיצה זה יחולו דיני מדינת ישראל, והוא יפורש על פיהם (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור לאישור הקפיצה, לשימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות ו/או לפארק.
 1. צילום – ידוע לי ומוסכם עלי, כי iJump מפעילה מצלמות בפארק, וכי המשתתפים בפעילות בפארק מצולמים. אני נותן את הסכמתי, לכך ש iJump רשאית לעשות כל שימוש בצילומים (גם של ילדיי הקטינים), על פי דין ולפי שיקול דעתה כולל לצרכי פרסום ו/או חשיפה לציבור. ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי iJump ו/או הנציגים.  
 1. ידוע לי, ומקובל עלי, כי הסכמתי לתנאי אישור הקפיצה ופרטי המזהים כאדם שאישר אותם בקשר עם השתתפות בפעילות בפארק (ו/או במקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי הפרטים המזהים של ילדי הקטין), ישמרו על ידי iJump, וישמשו אותה למטרות עסקיות או משפטיות חוקיות, לרבות לשם שליחת מידע שיווקי ופרסומי. לפרטים נוספים אנא ראה את מדיניות הפרטיות של iJump [באתר החברה].
 • הנני מעוניין לקבל מכם מידע שיווקי בדיוור ישיר

מילוי פרטיי המזהים (ובמקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי גם מילוי הפרטים המזהים של ילדי הקטין) באישור קפיצה זה משמעם, שקראתי את כל תנאיו, ושהנני מסכים ומחויב להם במלואם.  ידוע לי, כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את הפרטים המזהים, אולם בלא מסירתם לא אוכל להשתתף בפעילות בפארק.  באישור קפיצה זה “קבוצת iJump” או “iJump” או jump-up”” משמעם חברת איי ג’אמפ בע”מ ח”פ 515183325 (להלן: “החברה”) וחברת איי ג’אמפ בהיכל בע”מ ח”פ 515485365, וחברת ג’אמפ אפ בע”מ ח”פ 516051794 שכתובתן הנה רחוב בן ציון גליס 55, פתח תקווה.

 

אישור קפיצה זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.